Ғылыми және клиникалық зерттеулер

Қазіргі уақытта ғылым бөлімінің мамандары келесі ғылыми жобаларды жүзеге асырып келеді:

– 2018 - 2020 жылдарға арналған "Қазақ популяциясындағы метаболикалық синдроммен байланысты аурулардың генетикалық қатерінің ерекшеліктерін зерттеу"

- "Лимфопролиферативті аурулардың дифференциалды диагностикасында тест-жүйелердің биочипін қолдана отырып, талдау әдістемесін әзірлеу" 2018-2020 жж.

- 2018-2020 жылдарға арналған "Жүрек-қантамыр жүйесін қайтамодельдеуге байланысты гендердің полиморфизмдерін зерттеу".

Қазақ популяциясындағы метаболикалық синдроммен байланысты аурулардың генетикалық қатерінің ерекшеліктерін зерттеу.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитетімен жасалған шарттар аясында бағдарламалар іске асырылуда: 2018-2020 жылдарға арналған бағдарламалық-нысанды қаржыландырудың шеңберінде "Қазақ популяциясындағы метаболикалық синдроммен ассоциацияланған аурулардың генетикалық қатерінің ерекшеліктерін зерттеу". Жетекшісі: м.ғ.д., проф. В.В. Бенберин

Жұмыстың мақсаты: пациенттердің молекулалық-генетикалық ерекшеліктері негізінде метаболикалық синдроммен ассоциацияланған ауруларды басқаруда дербестендірілген тәсіл үшін ғылыми негіздерді әзірлеу.

Ғылыми жаңалығы қазақ популяциясының тұлғаларында метаболикалық синдроммен байланыстырылған аурулардың пайда болуы үшін маңызды белгілі бір буынды полиморфизмдердің болуын анықтау болып табылады.

Енгізу дәрежесі - зерттеу нәтижелері зерттеуге қатысушыларда фенотип/генотип қауымдастықтарын кейінгі талдау кезінде пайдаланылатын болады. Нәтижелер қазақ популяциясының адамдарында метаболикалық синдроммен байланысты жас ауруларының дербестендірілген профилактикасы бойынша ұсынымдар үшін негіз бола алады.

Қолдану саласы - дербестендірілген медицина, популяциялық медицина, клиникалық медицина, эпидемиология, қоғамдық денсаулық сақтау.

Лимфопролиферативті аурулардың дифференциалды диагностикасында тест-жүйелердің биочипін пайдалана отырып талдау әдістемесін әзірлеу.

Гранттық қаржыландыру шеңберінде 2018 - 2020 жылдарға арналған "Лимфопролиферативті аурулардың дифференциалды диагностикасында тест-жүйелердің биочипін пайдалана отырып талдау әдістемесін әзірлеу". Жетекшісі: м.ғ.к. Н.К. Сейдалин.

Негізгі сөздер: Лимфома, онкология, Ходжкин лимфомасы, Ходжкин емес лимфомасы, иммуноцитохимия, иммуногистохимия. 

Жұмыстың мақсаты: биочип-тест-жүйелерді пайдалана отырып, иммуноцитохимиялық әдіспен лимфо-пролиферативті аурулардың дифференциалды диагностикасының әдістемесін әзірлеу.

Ғылыми жаңалығы метастатикалық зақымдану, лимфо-пролиферативті, жұқпалы және қабыну аурулары кезіндегі лимфа түйіндерінің зақымдануының дифференциалды диагностикасының әдістемесін жасау болып табылады.

Енгізу дәрежесі - зерттеу нәтижелері лимфо-пролиферативті ауруларға күдікті науқастарда дифференциалды диагностиканың әдістемесін әзірлеу, цитологиялық иммунофлюоресцентті және иммуногистохимиялық / гистологиялық / стандартты цитологиялық зерттеулер арасында корреляциялық және салыстырмалы талдау жүргізу кезінде пайдаланылатын болады. Алынған мәліметтер негізінде биочип-тест жүйелерін пайдалана отырып, дифференциалды диагностиканың әдістемесі ұсынылатын болады.

Қолдану саласы - онкология, гематология, қатерлі ісіктердің диагностикасы, цитология.

Жүрек-қантамыр жүйесін қайтамодельдеумен байланысты гендердің полиморфизмдерін зерттеу

Қарағанды мемлекеттік медицина университетімен келісім-шарт аясында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің тапсырысы бойынша 2018-2020 жылдарға арналған "Жүрек-қантамыр жүйесін қайтамодельдеумен ассоциацияланған гендердің полиморфизмдерін зерттеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы жүзеге асырылуда.

Жетекшісі: м.ғ.к. Р.Ж. Қарабаева

Зерттеу мақсаты: қазақ популяциясындағы артериялық гипертензия кезінде ұйқы артериялары мен миокардты ерте қайтамодельдеуге генетикалық бейімділігін анықтау және олардың даму қаупін бағалау тәсілдерін әзірлеу.

Ғылыми жаңалығы аурудың ағымын болжауға, сондай-ақ мутантты гендер мен осы гендерде мутация тасушы болып табылмайтын индивидтердің ағымының агрессивтілігі арасындағы патологиялық және болжамдық айырмашылықтар бар-жоғын анықтауға мүмкіндік беретін маркерлерді (бірнуклеотидті полиморфизмдер) зерделеуден тұрады.

Күтілетін нәтиже: анықталған жалғыз нуклеотидті полиморфизмдер мен фенотиптік белгілер арасындағы корреляциялық талдау олардың қазақ популяциясындағы АГ кезіндегі ЖТЖ жанында ерте ремоделдеуге әсерін анықтауға, функционалдық ұзақ өмір сүру ұзақтығын болжаумен байланыстыруға мүмкіндік береді.

Қолдану саласы: кардиология, геронтология, терапия