Версия сайта для слабовидящих

+7(7172) 70-80-90
+7 702 006 56 56

 

 

Хабарлама

медициналық бұйымдарды

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жузеге асыру

 

1.         ШЖҚ "Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының Медициналық орталығының ауруханасы" РМК, заңды мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., "Есіл" ауданы, к-сі. Е495 2-ғимарат медициналық бұйымдарды сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлайды (бұдан әрі – Тауар) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік көмек жүйесінде медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығымен бекітілген медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер (Бұдан әрі-ереже).Дәрілік заттарды сатып алу туралы ақпарат, аты, сипаттамасы,сатып алу көлемі, жеткізу орны, әр тауар бойынша сома (таурлар тізімі)-осы хабарламаның №1 қосымшасында көрсетілген.

2.    Тауар келесі мекенжай бойынша жеткізілуі қажет: Астана қ., Есіл ауданы, Е495 көшесі,

2 ғимараты

3.    Жеткізу мерзімдері мен талаптары: таурады жеткізу мерзімі Тапсырыс берушіден тауар жеткізу бойынша өтінім алған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде.

4.    Ықтимал жабдықтаушылардың баға ұсыныстары жабық конвертте келесі мекен жай бойынша тапсырылады: Астана қ., Есіл ауданы, Е495 көшесі, 2 ғимарат, каб. № F.3.03.20. баға ұсыныстарын тапсыру мерзімі 2023 жылғы 9 қазан 16 сағат 00 минутқа дейін.

5.      Баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу уақыты мен орны: Астана қ., Есіл ауданы, Е495 көшесі, 2 ғимараты, каб. №F.3.03.20., 2023 жылғы 9 қазанда 17 сағат 00 минут.

6.                  Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын берудің соңғы мерзімі өткенге дейін жабық күйде тек бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысын, тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың осы Қағидалардың 11-тармағында көзделген шарттарға сәйкестігін растайтын құжаттар, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

 8. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі сұратудың және осы Қағидаларға 5 және (немесе) 6-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша үлгілік сатып алу шартының немесе фармацевтикалық қызметтер көрсету шартының талаптары сақталып, дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды жеткізуді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге оның келісімін білдіретін нысан болып табылады.

9.    Баға ұсыныстары жабық конвертте сатып алу ұйымдастырушысына осы хабарламаның 5 тармағында көрсетілген мерзімде тапсырылады.

10.    Ықтимал жабдықтаушы баға ұсынысы бар жабық конверттің беттік жағында келесі мағлуматтарды көрсетеді:

ыктимал жабдықтаушының аты, мекен-жайы,байланыс телефоны, электронды поштасы,

сатып алу ұйымдастырушысының аты, мекен-жайы,

ықтимал жабдықтаушы баға ұсынысы беріліп отырған сатып алу хабарламасының аты.

11.              Белгіленген мерзімнен кейін және/немесе осы хабарламаның 9 тармағының талаптары бұзыллган жағдайда баға үсынысы бар конверт журналда тіркеуге жатпайды және ықтимал жабдықтаушыға қайтарылады.

12.              Сатып алуды ұйымдастырушының өкілі: Капесова Гульмира Муратовна 8 7172 707975

Сатып алынатын тауарлардың тізімі


Объявление
об осуществлении закупок медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений
1. РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ, юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2 объявляет об осуществлении закупок медицинских изделий (далее – Товар) в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).
2. Информация о закупке медицинских изделий, наименования, характеристика, объем, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару - указаны в приложении №1 к настоящему объявлению (перечень закупаемых товаров).
3. Товар должен быть поставлен по следующему адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Е495 здание 2.
4. Требуемый срок поставки и условия поставки: срок поставки товаров в течение 16 (шестнадцать) календарных дней по заявке Заказчика.
5. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, представляются по адресу: г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2, каб. №F.3.03.20, Окончательный срок подачи ценовых предложений до 16 часов 00 минут 9 октября 2023 года.
6. Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 17 часов 00 минут 9 октября 2023 года, г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2, каб. № F.3.03.20.
7. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
8. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.
9. Ценовое предложение запечатывается в конверт и предоставляется потенциальным поставщиком организатору закупок в сроки и время, указанные в пункте 5 объявления.
10. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:
наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика,
наименование, адрес местонахождения организатора закупок,
наименование объявления в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.
11. Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований пункта 9 объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику.
12. Уполномоченный представитель организатора закупок: Капесова Гульмира Муратовна 8 7172 707975.
Перечень закупаемых товаровОбъявление
о проведении закупок медицинских изделий
способом тендера

1. РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ, юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2 объявляет об осуществлении закупок медицинских изделий (далее – Товар) в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).
2. Информация о закупке медицинских изделий, наименования, характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару - указаны в приложении №1 к настоящему объявлению (перечень закупаемых товаров).
3. Товар должен быть поставлен по следующему адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Е495 здание 2.
4. К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 9 Правил.
5. Пакет тендерной документации можно скачать на веб-сайте: www.bmcudp.kz.
6. Окончательный срок представления тендерных заявок до 16:30 часов 5 октября 2023 года.
7. Заявки на участие в тендере, запечатанные в конверте, представляются потенциальными поставщиками в РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ, юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2, каб. № F.3.03.20.
8. Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 17.00 часов 5 октября 2023 года по следующему адресу: город Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2, РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ, зал совещаний F.3.03.06.
9. Конверт с тендерной заявкой предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований, не регистрируется в журнале регистрации конвертов и возвращается потенциальному поставщику.
10. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.
11. Уполномоченный представитель организатора закупок: Дәулетханов Азамат Ермекұлы тел: 8 7172 707975.
Приложение 1 к объявлению
Приложение 2 (техническая спецификация)
приложение 3 (заявка)
приложение 6 (ценовое предложение)
приложение 7 (обеспечение договора)
приложение 8 (обеспечение заявки)
приложение 9 (типовой договор)
приложение 10 (опись)
тендерная документация


Объявление
о проведении закупок медицинских изделий
способом тендера


1. РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ, юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2 объявляет об осуществлении закупок медицинских изделий (далее – Товар) в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).
2. Информация о закупке медицинских изделий, наименования, характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару - указаны в приложении №1 к настоящему объявлению (перечень закупаемых товаров).
3. Товар должен быть поставлен по следующему адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Е495 здание 2.
4. К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 9 Правил.
5. Пакет тендерной документации можно скачать на веб-сайте: www.bmcudp.kz.
6. Окончательный срок представления тендерных заявок до 16:30 часов 19 сентября 2023 года.
7. Заявки на участие в тендере, запечатанные в конверте, представляются потенциальными поставщиками в РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ, юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2, каб. № F.3.03.20.
8. Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 17.00 часов 19 сентября 2023 года по следующему адресу: город Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2, РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ, зал совещаний F.3.03.06.
9. Конверт с тендерной заявкой предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований, не регистрируется в журнале регистрации конвертов и возвращается потенциальному поставщику.
10. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.
11. Уполномоченный представитель организатора закупок: Дәулетханов Азамат Ермекұлы тел: 8 7172 707975.
Приложение 1 к объявлению
Приложение 2 (техническая спецификация)
приложение 3 (заявка)
приложение 6 (ценовое предложение)
приложение 7 (обеспечение договора)
приложение 8 (обеспечение заявки)
приложение 9 (типовой договор)
приложение 10 (опись)
тендерная документация

Объявление
об осуществлении закупок медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений

1. РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ, юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2 объявляет об осуществлении закупок медицинских изделий (далее – Товар) в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).
2. Информация о закупке медицинских изделий, наименования, характеристика, объем, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару - указаны в приложении №1 к настоящему объявлению (перечень закупаемых товаров).
3. Товар должен быть поставлен по следующему адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Е495 здание 2.
4. Требуемый срок поставки и условия поставки: срок поставки товаров в течение 16 (шестнадцать) календарных дней по заявке Заказчика.
5. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, представляются по адресу: г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2, каб. №F.3.03.20, Окончательный срок подачи ценовых предложений до 16 часов 00 минут 4 сентября 2023 года.
6. Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 17 часов 00 минут 4 сентября 2023 года, г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2, каб. № F.3.03.20.
7. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
8. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.
9. Ценовое предложение запечатывается в конверт и предоставляется потенциальным поставщиком организатору закупок в сроки и время, указанные в пункте 5 объявления.
10. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:
наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика,
наименование, адрес местонахождения организатора закупок,
наименование объявления в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.
11. Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований пункта 9 объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику.
12. Уполномоченный представитель организатора закупок: Капесова Гульмира Муратовна 8 7172 707975.
Перечень закупаемых товаров


Объявление
об осуществлении закупок медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений

1. РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ, юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2 объявляет об осуществлении закупок медицинских изделий (далее – Товар) в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).
2. Информация о закупке медицинских изделий, наименования, характеристика, объем, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару - указаны в приложении №1 к настоящему объявлению (перечень закупаемых товаров).
3. Товар должен быть поставлен по следующему адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Е495 здание 2.
4. Требуемый срок поставки и условия поставки: срок поставки товаров в течение 16 (шестнадцать) календарных дней по заявке Заказчика.
5. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, представляются по адресу: г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2, каб. №F.3.03.20, Окончательный срок подачи ценовых предложений до 16 часов 00 минут 1сентября 2023 года.
6. Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 17 часов 00 минут 1 сентября 2023 года, г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2, каб. № F.3.03.20.
7. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
8. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.
9. Ценовое предложение запечатывается в конверт и предоставляется потенциальным поставщиком организатору закупок в сроки и время, указанные в пункте 5 объявления.
10. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:
наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика,
наименование, адрес местонахождения организатора закупок,
наименование объявления в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.
11. Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований пункта 9 объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику.
12. Уполномоченный представитель организатора закупок: Капесова Гульмира Муратовна 8 7172 707975
Перечень закупаемых товаровОбъявление
об осуществлении закупок медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений

1. РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ, юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2 объявляет об осуществлении закупок медицинских изделий (далее – Товар) в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).
2. Информация о закупке медицинских изделий, наименования, характеристика, объем, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару - указаны в приложении №1 к настоящему объявлению (перечень закупаемых товаров).
3. Товар должен быть поставлен по следующему адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Е495 здание 2.
4. Требуемый срок поставки и условия поставки: срок поставки товаров в течение 16 (шестнадцать) календарных дней по заявке Заказчика.
5. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, представляются по адресу: г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2, каб. №F.3.03.20, Окончательный срок подачи ценовых предложений до 16 часов 00 минут 31августа 2023 года.
6. Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 17 часов 00 минут 31 августа 2023 года, г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2, каб. № F.3.03.20.
7. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
8. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.
9. Ценовое предложение запечатывается в конверт и предоставляется потенциальным поставщиком организатору закупок в сроки и время, указанные в пункте 5 объявления.
10. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:
наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика,
наименование, адрес местонахождения организатора закупок,
наименование объявления в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.
11. Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований пункта 9 объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику.
12. Уполномоченный представитель организатора закупок: Капесова Гульмира Муратовна 8 7172 707975.
Перечень закупаемых товаров


Объявление
об осуществлении закупок реагентов и расходных материалов
способом запроса ценовых предложений

1. РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ, юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2 объявляет об осуществлении закупок реагентов и расходных материалов (далее – Товар) в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).
2. Информация о закупке реагентов и расходных материалов, наименования, характеристика, объем, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару - указаны в приложении №1 к настоящему объявлению (перечень закупаемых товаров).
3. Товар должен быть поставлен по следующему адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Е495 здание 2.
4. Требуемый срок поставки и условия поставки: срок поставки товаров в течение 16 (шестнадцать) календарных дней по заявке Заказчика.
5. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, представляются по адресу: г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2, каб. №F.3.03.20, Окончательный срок подачи ценовых предложений до 16 часов 00 минут 22 августа 2023 года.
6. Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 17 часов 00 минут 22 августа 2023 года, г. Астана, район «Есиль», ул. Е495 здание 2, каб. № F.3.03.20.
7. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
8. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.
9. Ценовое предложение запечатывается в конверт и предоставляется потенциальным поставщиком организатору закупок в сроки и время, указанные в пункте 5 объявления.
10. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:
наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика,
наименование, адрес местонахождения организатора закупок,
наименование объявления в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.
11. Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований пункта 9 объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику.
12. Уполномоченный представитель организатора закупок: Капесова Гульмира Муратовна 8 7172 707975.
Перечень закупаемых товаровПартнеры больницы