Мейірбикелер мектебі туралы ереже

Мейірбикелер мектебі

Денсаулық сақтау жүйесін дамыту едәуір дәрежеде медициналық ұйымның кадрлық ресурсының ең көлемді құрамдас бөлігі ретінде орта медициналық персоналды даярлау, ұтымды орналастыру және пайдалану сапасы мен кәсіби деңгейіне байланысты. Мейірбикелік көмек бүгін денсаулық сақтау жүйесіндегі кәсіби қызметтің дербес саласына айналады.

Мейірбикелік істің даму тенденциялары заманауи денсаулық сақтау жүйесінде мейірбикенің рөлін күшейтеді. Қазіргі уақытта "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған "Саламатты Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасына, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2013 жылғы 20 желтоқсандағы №190-ө өкімімен бекітілген Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласының кадрлық ресурстарын дамытудың 2013-2016 жылдарға арналған Кешенді жоспарына сәйкес әзірленген Қазақстан Республикасында мейірбике ісін дамытудың Кешенді жоспары бекітілді.

Мейірбикелік білім беруді реформалаумен қатар, тең құқықты дәрігерлік және мейірбикелік ұйымдық құрылымдары бар медициналық ұйымдардың жұмыс істеуінің жаңа тетіктерін енгізу, мейірбике ісі және мейірбике құжаттары мамандарының тіркелімін енгізу, инновациялық мейірбикелік технологияларды енгізу, заманауи мейірбикелік дәлелді практикаларды, іргелі және қолданбалы мейірбике ғылымын дамыту, дәрігерлер мен түрлі деңгейдегі мейірбикелер арасындағы функционалдық міндеттерді қайта бөлу және нақты ажырату көзделіп отыр.

Үздіксіз білім беру жүйесін дамыту және жетілдіру, атап айтқанда, кадрлардың біліктілігін арттыру, практикалық денсаулық сақтау саласында жұмыс істейтін мейірбикелердің кәсіби шеберлігін арттырудың маңызы зор.

ҚР ПІБ БМО бірегей жоғары технологиялық жабдықтардың болуы арқасында заманауи медицинаның барлық бағыттары бойынша жоғары мамандандырылған көмек көрсете алады. Тиісті ғылыми және клиникалық практиканың халықаралық стандарттарын енгізу көзделіп отыр. Қазіргі уақытта ҚР ПІБ БМО-да 400-ге жуық орта медицина қызметкерлері жұмыс істейді, бұл олардың кәсіби деңгейін арттыру үшін арнайы жағдайлар жасауды және тиімді іс-шараларды ұйымдастыруды талап етеді. Осыған байланысты мейірбикелердің кәсіби деңгейін арттыру бойынша МБМ құру медициналық қызмет көрсету сапасына оң әсер етеді.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Мейірбикелер мектебі ҚР ПІБ МОА базасында құрылады.

1.2 МБМ ҚР ПІБ БМО барлық мейірбикелерінің қауымдастығын біріктіреді.

1.3 МБМ жалпы басқаруды және жұмысты ұйымдастыруды ҚР ПІБ МОА мейірбикелер Кеңесі жүзеге асырады.

1.4 МБМ басшысы ҚР ПІБ БМО бас дәрігерінің бұйрығымен тағайындалады.

1.5. МӘМС қызметінің мәселелерін талқылау, тиісті шешімдер қабылдау үшін айына кемінде бір рет МӘМС отырыстары өткізіледі.

1.6 МБМ жылына бір рет аурухана кеңесінің отырысына қызмет нәтижелері туралы есеп береді.

1.4 МБМ басшысы ҚР ПІБ МОА бас дәрігерінің бұйрығымен тағайындалады.

1.5. МБМ қызметінің мәселелерін талқылау, тиісті шешімдер қабылдау үшін айына кемінде бір рет МБМ отырыстары өткізіледі.

1.6 МБМ жылына бір рет аурухана кеңесінің отырысына қызмет нәтижелері туралы есеп береді.

1.7 МБМ отырысына құрылымдық бөлімшелердің басшылары, бөлімше меңгерушілері, аға мейірбикелер және т.б. шақырылуы мүмкін.

1.8 Өз қызметінде МБМ басшылыққа алатындары:

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы;

- Қазақстан Республикасының кәсіптік білім беру, денсаулық сақтаудағы медициналық білім беру, денсаулық сақтау ұйымдары саласындағы нормативтік және құқықтық құжаттары;

- ҚР ПІБ МОА ішкі құжаттары.

1.9. МБМ ҚР медициналық білім беру ұйымдарымен, халықаралық ұйымдармен, кәсіби медициналық қауымдастықтармен, Халықаралық мейірбикелер қауымдастықтарымен мейірбике ісін дамыту және жетілдіру үшін ҚР ПІБ МОА басшылығымен келісім бойынша өзара әрекеттестік жасай алады.

2. МИССИЯСЫ, МАҚСАТЫ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ

Миссиясы – мейірбикелік персоналдың кәсіби деңгейін үздіксіз дамытудың, тұрақты, инновациялық және тиімді жүйесін құру.

МБМ мақсаты: сапалы медициналық көмек көрсету үшін ҚР ПІБ МОА мейірбикелік персоналының жоғары біліктілік деңгейіне қол жеткізу және қолдау.

Міндеттері:

1. ҚР ПІБ МОА-да мейірбикелік қызметті басқарудың тиімді жүйесін құру және жетілдіру;

2. Кәсіби өсу мен өздігінен білім алу үшін жағдай жасау;

3. Мейірбике ісі саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу.

3. БӨЛІМШЕ ҚҰРЫЛЫМЫ

ҚР ПІБ МОА мейірбикелер мектебі мейірбикелердің үздіксіз кәсіби дамуын қолдау және дамыту, мейірбике ісі саласында зерттеулер жүргізу, құзыреттілік тәсілге негізделген Мейірбике ісі мамандарының кәсіби шеберлігін арттыру үшін үздік озық тәжірибе мен инновациялық технологияларды пайдалану үшін ғылыми-білім беру және тәжірибелік алаң болуы тиіс.

МБМ құрылымдық ұйымы әр секторды қамтиды, олардың әрқайсысы жеке үлкен бөлім үшін жауап береді және жиынтығында МБМ миссиясын одан әрі іске асыру үшін негізгі бағыттар береді, ол мейірбикелік персоналдың кәсіби деңгейін үздіксіз дамытудың тұрақты, инновациялық және тиімді жүйесін құруға бағытталған (1-сурет). 

ШМС

Сур.1 мейірбикелер мектебінің құрылымы


4. ФУНКЦИЯЛАРЫ

4.1 ҚР ПІБ АМО Мейірбике ісі мамандарының бірыңғай кәсіби тіркелімін қалыптастыру және тұрақты мониторинг.

4.2 Жас маманды бейімдеу бағдарламасын әзірлеу және енгізу.

4.3 Дәлелді мейірбикелік тәжірибені дамыту негізінде мейірбикелік қызметтің менеджменті мәселелерін әзірлеу.

4.4 Дәлелді мейіргерлік тәжірибе негізінде мейірбикелік көмек саласында жаңа технологияларды әзірлеу және енгізу.

4.5 Операциялық процедуралар стандарттарын, мейірбикелік жүктемені бағалау негізінде жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу.

4.6 Мейірбикелердің біліктілігін арттыру бағдарламаларын әзірлеу.

4.7 Оқытуды талдау мен мониторингілеу және оқытуды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу.

4.8 Мейірбикелердің үздіксіз медициналық білім берудің әдістемелік базасын жетілдіру.

4.9 Мейірбикелердің үздіксіз кәсіптік білім беру жүйесі үшін білім беру модульдерінің базасын, оның ішінде электрондық білім беру ресурстарын әзірлеу және құру.

4.10 Ең үздік халықаралық тәжірибе (менторлық, коучинг және т.б.) негізінде оқытудың жаңа технологияларының орта буын мамандарын жұмысқа әзірлеу және енгізу.

4.11 МОА қажеттілігі негізінде 011 бағдарламасы бойынша мейірбикелерді оқытуға ұсыныстар мен өтінімдерді әзірлеу.

4.12 Оқыту, біліктілікті арттыру кезінде халықаралық тәжірибені зерделеуге және енгізуге жәрдемдесу.

4.13 ҚМЖ біліктілігін арттыру бойынша халықаралық әріптестік бағдарламаларды әзірлеу және енгізу.

4.14 Ғылыми-зерттеу қызметін жүргізу негізінде мейірбикелік тәжірибені дамыту.

4.15 Аурухана кеңесінің отырысына МБМ қызметінің нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті дайындау.

4.16 ҚР ПІБ МОА мейірбикелерінің жұмысын тиімді үйлестіруді қамтамасыз ету үшін МБМ қызметі туралы ақпараттандыру мақсатында ҚР ПІБ МОА сайтында МБМ ресми веб-бетін құру.

5. ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІК

ХШК құқықтары мен жауапкершілігі ҚР ПІБ БМО Жарғысымен және осы Ережемен айқындалады.

МБМ құқығы бар:

5.1 тәжірибелі мейірбикелерді жұмыс бағыттары бойынша секцияларға жұмысқа тарту.

5.2 тәжірибелі мейірбикелерді орта медициналық персонал үшін біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыруға және өткізуге тарту.

5.3 Мейірбике ісі саласында ғылыми зерттеулер жүргізуге мейірбикелерді тарту.

5.4 Оқытуға жүйелі мониторинг жүргізу және оқытуды талдау.

5.5 МБМ қызметіне қатысты мәселелер бойынша ҚР ПІБ МОА барлық құрылымдық бөлімшелерімен, республикалық, аймақтық, халықаралық ұйымдармен өзара әрекеттестікті жүзеге асыру.

5.6.Мейірбике ісі саласындағы халықаралық сарапшылардың қатысуымен семинар-оқытуды, тренингтерді, конференцияларды, мастер-класстарды ұйымдастыру және өткізу.

5.7 ҚР ПІБ МОА басшылығына орта медициналық қызметкерлерді тиімді басқару мәселелері бойынша ұсыныстарды енгізу.

МБМ жауапты:

5.8 қойылған міндеттерді адал және сапалы орындауға,

5.9 басшылыққа уақытылы және сапалы есеп беруге.

6. Өзара әрекеттестік

МБМ өзара әрекеттестік жасайды:

- МБМ жұмысын үйлестіру және мейірбикелік персоналды басқару жөніндегі мейірбикелер кеңесімен;

- Орта медицина қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды ұйымдастыру және үйлестіру, ғылыми зерттеулер жүргізу жөніндегі ғылыми-білім беру бөлімімен;

- Ұйымдастыру-әдістемелік бөлім-ауруханалық менеджментті ұйымдастыру және әдістемелік қамтамасыз ету мәселелері бойынша;

- Телекоммуникация және ақпараттық қауіпсіздік жүйелері бөлімімен – конференцияларды, семинарларды, кеңестерді өткізу кезінде қажетті техникалық қолдауды ұйымдастыру және қамтамасыз ету бойынша

- Стандарттау, аккредиттеу және мониторинг бөлімі мейірбикелік қызметті стандарттау, аккредиттеу және мониторингілеу;

- МБМ жұмыс істеуі үшін қажетті жабдықтармен қамтамасыз ету бойынша әкімшілік-шаруашылық бөлім;

- Баспа құжаттарын (бюллетеньдер, бағдарламалар, прайс-парақтар және т.б.) дайындау мәселелері бойынша маркетинг және жарнама бөлімі.