Ғылыми зерттеулер

Қазіргі уақытта Орталық қызметкерлерінің қатысуымен келесі ғылыми-техникалық бағдарлама іске асырылуда:

«Ғылыми зерттеулерді бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде:

«Қазақ популяциясында метаболизмдік синдроммен ассоциацияланған аурулардың генетикалық қаупінің ерекшеліктерін зерттеу» ҒТБ

ҒТБ басшысы – В.В. Бенберин, м.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА мүше-корреспонденті.

Орындалу кезеңі - 2018-2020 жж.

Қаржыландыру көзі – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті.

Бірлесіп орындаушы ретінде:

- Қарағанды мемлекеттік медицина университетімен консорциум аясында «Қазақ популяциясында артериальдық гипертензиясы кезінде миокард және ұйқы күретамырларын ремодельдеуге байланысты гендердің полиморфизмдерін зерттеу» бөлігінде «Бірқатар маңызды ауруларды басқаруға дербестендірілген тәсіл» ҒТБ жүзеге асырылып жатыр.

ҒТБ басшысы – Р.Ж. Карабаева, м.ғ.д.

Орындалу кезеңі - 2018-2020 жж.

Қаржыландыру көзі – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті.